Botilbud

Granlunden

Klik for tilsynets vurdering:
logo socialtilsyn oest

Kerneopgave

Granlundens kerneopgave er at skabe de bedste rammer for, at vores beboere får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale og på den måde sikre beboerne størst mulig indflydelse på eget liv – hele livet.

I vores arbejde med formulering af vores kerneopgave stillede vi følgende spøgsmål til beboerne:

 1. Hvorfor er Granlunden vigtig for jer?

      ”Der er altid nogle at snakke med om sine problemer”
      ”Det er nemmere at bo på Granlunden end at bo alene – man risikere at komme i dårligt selskab når man er alene”
      ”Man får opbakning her, det har jeg ikke fået andre steder, det er det bedste sted at bo”

      ”Det er fedt at beboerne kan hjælpe hinanden når man ikke altid har lige meget overskud, give plads til hinanden, vise hensyn”

      ”Man føler sig aldrig alene”
      ”Hvis jeg boede alene ville det ligne en svinesti”

 2. Hvad forventer i at personalet hjælper jer med?

      ”I skal hjælpe os med at få vores hverdag til at fungere, med div. praktiske dagligdags opgaver”

 3. Føler i jer retfærdigt behandlet?

      Alle enige om, at der er retfærdighed for alle her.

      ”Er glad for at få hjælp til sin hjemmedag”

      ”Ros til alle søde personaler, der altid vil hjælpe. Hjælp til post, kontakt ud af huset”

      ”Vigtigt at få lov til at styre sin økonomi selv”

      ”Når man bor alene bliver man doven og bange”

Om Granlunden

Et botilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
Granlunden er godkendt under serviceloven § 107 til syv beboere. Granlundens målgruppe er voksne mennesker i alderen 18 år og opefter med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, der alle har behov for daglig støtte og guidning til individuel livsudfoldelse samt håndtering af hverdagens udfordringer gennem involvering og samarbejde. Granlundens overordnede udgangspunkt er: ’Sammen skaber vi det gode liv’. ’Sammen’ handler blandt andet om samspil, involvering og lydhørhed, mens ’det gode liv’ handler om et personligt anliggende. Lige midt i dette samspil skal vi alle finde mulighed for at leve og udvikle os på hver vores individuelle og personlige måde, således at vi mærker ansvar og mening med involvering i livet.

Hjælp til individuel udfoldelse
Individuelle livsværdier er både subjektive og objektive, og de skabes i sociale relationer med andre mennesker, hvilket stiller store krav til den socialpædagogiske praksis for at sikre den enkelte beboers mulighed for individuel livsudfoldelse. Den enkelte beboers psykiske, fysiske og sociale formåen og kompetencer er tre områder, der i indbyrdes samspil udgør en sammenhæng for det enkelte menneskes oplevelse af og indflydelse på udfoldelse af eget liv og færden – tre områder, der i dynamisk samspil er i fortløbende udvikling, afvikling og indvikling i ethvert menneskes livsforløb. Granlundens omdrejningspunkt er det nære relationsarbejde, hvor udgangspunktet til alle tider er de kompetencer, den enkelte beboer er i besiddelse af uanset udviklingsniveau.

Fokus på ligeværdig og åben dialog
Mennesker med nedsat funktionsevne kan have svært ved at sætte ord på egne følelser og behov, hvilket gør, at de dagligt har brug for professionel hjælp. Granlundens socialpædagogiske personale har fokus på ligeværdig og åben dialog for derigennem at skabe et tryg samspil med og mellem vores beboere. Denne tilgang har til formål at afhjælpe beboernes individuelle udfordringer og udvikle deres sociale kompetencer. Omdrejningspunktet for en ligeværdig og åben dialog er hele tiden at holde sig for øje og have en generel forståelse for, hvad udviklingsforstyrrelserne og funktionsnedsættelserne har af konsekvenser for den enkelte beboers sociale kompetencer. Det er meget sårbare mennesker, vi arbejder med, og derfor hviler det pædagogiske ansvar for den gode relation med anerkendende, ligeværdig og imødekommende kommunikation hos personalet.

Dagligdagen

Et trygt døgntilbud
Granlunden er et døgntilbud, hvor der er personale til stede døgnet rundt for at tilgodese og sikre, at den enkelte beboer får den hjælp og støtte, de har behov for. Personalet er beboernes livshjælpere, der dagligt råder og vejleder den enkelte beboer gennem hverdagens forskellige aktiviteter såsom morgenstund, hygiejne, at komme afsted på arbejdet, deltagelse i aktiviteter både hjemme og ude samt på deres individuelle hjemmedag med mere. Om natten er der sovende nattevagt, som er til rådighed i tilfælde af akutte behov, der måtte opstå. 
Alle Granlundens beboere har en tilknyttet kontaktpædagog. Kontaktpædagogen sikrer beboeren den optimale tryghed i form af vejledning og deltagelse til diverse møder og kontakter med kommune, sagsbehandlere, relevante specialklinikker, alm. praktiserende læge, arbejde, bank, distriktpsykiatrien med mere for at sikre den enkelte beboers selv- og medbestemmelsesret i forhold til deres individuelle ønsker og behov. Derudover er kontaktpædagogen i tæt samarbejde med den enkelte beboer med til at opmuntre, støtte og vejlede gennem det nære relationsarbejde til social aktiv deltagelse både hjemme og ude i forhold til deres individuelle udviklings- og funktionsniveau.

Medinddragelse i højsædet
På Granlunden arbejder vi aktivt med at medinddrage beboerne i alle dagligdagens beslutninger, hvad enten det gælder økonomi, arbejde, huslige pligter, kultur, miljø og omgangsformer. Vi yder verbal og fysisk støtte til hver enkelt beboer under naturlig hensyntagen til medbeboerne og de fælles normer i bofællesskabet. 
Vi ser det som personalets pligt at oplyse beboerne om, hvilke rettigheder de har, samt hvordan disse bruges. Personalegruppen involverer og ser sig selv som beboernes livshjælpere, der har til opgave at imødekomme beboernes individuelle ønsker og behov på en respektfuld måde. Granlundens fornemmeste opgave er at skabe en hverdag, hvor der er plads til beboernes udvikling og behov gennem individuelle ressourcer og kompetencer, således at de hver især har mulighed for at leve et liv som størstedelen af den danske befolkning.

Sund kost til en aktiv hverdag
Beboerne på Granlunden tilbydes sunde og næringsrige måltider som udgangspunkt for et sundt og aktivt liv. Vi betragter sund kost som regelmæssige hovedmåltider med gode proteinkilder, rigeligt med grove grøntsager, frugt/bær, krydderurter og sunde vegetabilske fedtstoffer. 
Vores vision og inspiration for en overordnet kostpolitik er, at vi i den daglige tilberedning af hovedmåltiderne har fokus på at undgå tomme kalorier, raffinerede produkter, blandingsprodukter, transfedtsyre og unødige tilsætningsstoffer. Vi har fokus på at begrænse mængden af salt, sukker, mættede fedt og hvide kulhydrater i beboernes måltider. 
Der udarbejdes en månedlig madplan, som aftenvagten i samarbejde med den beboer, der har hjemmedag, bestemmer hvad aftensmåltidet skal være. Dette giver beboerne muligheden for at have medindflydelse på deres egen dagligdag. Vi får leveret vores indkøb fra den lokale ’Daglig Brugs’ hver fredag. Den beboer, der har hjemmedag, hjælper til med at få indkøbt det, der eventuelt mangler til aftensmåltidet, og gennem dagen hjælper beboeren med tilberedning af frokost, tømme opvasker, sørge for eftermiddags- og aften te/kaffe.

Har du spørgsmål til dagligdanen på Granlunden, så kontakt os gerne på telefon 5477 0416 eller via kontaktformularen, som du finder her:
email icon

Fysiske rammer

Idyllisk beliggende på naturskønne Lolland
Granlunden har til huse i en 400 kvadratmeter stor, velholdt villa smukt beliggende med tilhørende have. I forlængelse af vores have råder vi desuden over tre tønder land med privat granskov, der grænser op til en idyllisk bøgeskov, som strækker sig langs Guldborgsund. Vi er beliggende i udkanten af den lille by Guldborg på Lolland, som er et hyggeligt og naturskønt område i Guldbordsund Kommune med udsigt over sundet, der forbinder Lolland og Falster. Vi modtager borgere fra alle dele af landet, men har tidligere primært haft borgere fra Sjælland og Lolland-Falster, heriblandt Slagelse, Køge, København, Solrød, Roskilde, Guldborgsund og Maribo.

Fællesskabet i centrum
Bofællesskabet Granlunden er indrettet med 7 lejligheder - alle med eget bad/toilet og tekøkken samt egen udgang til altan eller have. De tre af lejlighederne er beliggende på husets førstesal, og fire lejligheder er beliggende i stueplan. Derudover har Granlunden store fællesarealer som spise- og opholdsstue, køkken-alrum, to bryggers, depot, kontor, vagtværelse og personaletoilet. Den store spise- og opholdsstue er åben og lys med rig mulighed for fælles og individuel udfoldelse i form af spil, læsning, kreativ udfoldelse samt ren hygge og afslapning. Et fællesareal, hvor de sociale samspil og fællesskabet på tværs er i højsædet. 
I haven findes en separat pavillon med hobbyværksted og motionsrum samt et massagerum, hvor beboerne og personalet tilbydes Siatsu-massage af vores massør, der kommer 3 gange om måneden. Haven har derudover flere terrasser og lækroge til fælles og individuelt socialt samvær samt et rekreativt område med lille urtegård og sø med fontæne.

Mulighed for selvstændighed
Granlundens fysiske rammer skaber rig mulighed for selvstændig livsudfoldelse for den enkelte beboer. Lejlighederne indbyder til invitation af medbeboere samt venner og familie til hygge, samvær og andre sociale aktiviteter. Samtidig indbyder omgivelserne til ejerskabsfornemmelse og selvstændig deltagelse i de daglige gøremål. Beboerne inddrages dagligt til at deltage i oprydning, ligesom hver beboer har en ugentlig hjemmedag med rengøring, tøjvask og madlavning med mere.

Pædagogik og metoder

Den professionelle familie-ånd
Overordnet er Granlundens socialpædagogiske struktur og tilgang ’Den professionelle familie-ånd’, hvilket er et grundlæggende udgangspunkt for hele personalegruppens helhedsorienterede arbejdsindsats. Vi er et bofællesskab, der vægter hjerterum og rummelighed højt i såvel individualiteten som i fællesskabet. Alle mennesker har brug for at opleve succes og føle sig anerkendt i det, der har betydning for den enkelte. Vi arbejder med at skabe en hverdag, hvor den enkelte beboer får mulighed for at udvikle sig igennem motivation og troen på sig selv som et værdifuldt menneske. Vi mener, at hvis den enkelte beboer kan se en meningsfuldhed i de ting, de foretager sig i hverdagen, vil motivationen være en naturlig følge, og beboeren vil føle sig tryg til at leve det liv, som den enkelte ønsker. Udvikling og erhvervelse af nye færdigheder skabes gennem tillid, positivitet og den individuelle indre følelse af glæde og succes. Vores neuropædagogiske fokus ligger på, hvordan vi gennem ændringer i relation og miljø kan skabe forudsætninger for udvikling og trivsel hos alle Granlundens beboere.

Tværprofessionelt samarbejde
Ved det årlige møde og samarbejde mellem kommunen og beboeren samt beboerens kontaktpædagog og Granlundens ledelse udarbejder kommunen individuel §141-handleplan. Vi opstiller mål for udvikling af blandt andet den enkelte beboers udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer. Mål, som er realiserbare set i forhold til den enkeltes udviklingspotentiale for at imødekomme de individuelle udfordringer, der kan opstå i den daglige livsudfoldelse. 
Denne årlige handleplan ligger til grund for udarbejdelse af Granlundens pædagogiske plan i samarbejde med den enkelte beboer. Den pædagogiske plan anvendes løbende i året efter til systematisk at opsamle og dokumentere det pædagogiske arbejde med den enkelte beboer. Derudover er den pædagogiske plan udgangspunkt for vores gennemgang af beboerne på Granlundens månedlige personalemøder og supervision med BOMI-hjerneskadecenter i Roskilde. 
Samarbejdet med BOMI har sit udgangspunkt i neuropædagogisk praksis og giver Granlundens personalegruppe en bagvedliggende forståelse for den enkelte beboers handling og adfærd, samt hvilke udviklings- og funktionsniveauer de hver især befinder sig på. Denne faglige sparring og supervision er med til at ensrette personalets pædagogiske indsats med hver vores personlighed. Denne ensrettede pædagogiske tilgang i dagligdagen til den enkelte beboer er meget vigtig for at skabe ro, tryghed og struktur og dermed rum for udvikling. 

Socialpædagogisk omdrejningspunkt
Granlundens pædagogiske omdrejningspunkt er baseret på flere ledende forskeres teori om socialpædagogik. Tilgangsvinklen på Granlunden er blandt andet inspireret af Anne-Lise Løvlie Schibbyes teori om anerkendende tilgang, der bygger på en subjekt-subjekt relation samt Per Lorentzens teori om det nære relationsarbejde gennem samspil og kommunikation med udgangspunkt i den enkelte beboers kompetencer – uanset udviklingsniveau. På Granlunden tager vi også afsæt i Birgit Kirkebæks understregning af mangfoldighedens dynamik, hvor det enkelte menneske er unikt og ikke må ses som et middel til målet, men som formålet i sig selv, for således at respektere den enkeltes selvbestemmelsesret.

Velkommen til Granlunden

Bofællesskabet Granlunden 
Granlunden er et privat §107-botilbud med plads til syv beboere, smukt beliggende i naturskønne omgivelser i Guldborg på Lolland. Beboerne på Granlunden er alle voksne mennesker med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, og som har behov for støtte og guidning i dagligdagen. Granlunden blev etableret i 1995 og har hjemme i en stor villa charmerende placeret tæt på skov og strand med rig mulighed for uden- og indendørs aktiviteter.

Trygt fællesskab med vægt på med- og selvbestemmelse
På Granlunden arbejder vi for at skabe et trygt fællesskab gennem samarbejde og samspil i et tillidsfuldt, omsorgsfuldt og ligeværdigt miljø, der støtter og udvikler selvstændighed og individualitet. Vores kerneværdier er nærvær, glæde, respekt og ligeværdighed samt samarbejde, udvikling og involvering i et trygt fællesskab.  Vi møder den enkelte beboer ud fra deres aktuelle funktionsniveau og udvikler deres individuelle selvstændighed gennem relationsdannelse og socialisering med fokus på deres med- og selvbestemmelse, hvor de er aktivt deltagende i deres eget liv og færden.

Livskvalitet
Vores kerneopgave er at skabe livskvalitet for den enkelte beboer. Omdrejningspunktet på Granlunden er ’Det Gode Liv’ med tillid til livet, hvor der er plads til meningsforskelle og refleksioner. Granlundens udviklingsorienterede pædagogiske personale arbejder gennem åbenhed og ærlighed for at skabe en tryg og harmonisk dagligdag for beboerne med fokus på den professionelle, familiære atmosfære, hvor livsglæde er i højsædet. Et hus, hvor humor, grin og sjove historier vægtes højt.

Pårørende og netværk
Et af Granlundens overordnede mål er at understøtte og opfordre beboerne til mest mulig kontakt med familie og netværk i det omfang, det er ønskeligt for begge parter. På Granlunden arbejder vi for at inddrage beboernes familie, venner samt kærester i husets større og mindre aktiviteter såsom vores årlige sommerfest, fødselsdage, højtider m.m. Granlunden holder ’Pårørenderådsmøde’ to gange årligt, og i den forbindelse udsendes Granlundens avis ’Grannålen’ til alle pårørende. Desuden deltager vi hvert år i et væld af arrangementer med udgangspunkt i Granlundens årshjul, der alle har til formål at udvikle og styrke beboernes sociale kompetencer.

 

Målgruppe

Et botilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne 
Granlunden er godkendt under servicelovens §107 til syv beboere. Granlundens målgruppe er voksne mennesker i alderen 18 år og opefter med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, der alle har behov for daglig støtte og guidning til individuel livsudfoldelse samt håndtering af hverdagens udfordringer gennem involvering og samarbejde. Granlundens overordnede udgangspunkt er: ’Sammen skaber vi det gode liv’. ’Sammen’ handler blandt andet om samspil, involvering og lydhørhed, mens ’det gode liv’ handler om et personligt anliggende. Lige midt i dette samspil skal vi alle finde mulighed for at leve og udvikle os på hver vores individuelle og personlige måde, således at vi mærker ansvar og mening med involvering i livet.

Hjælp til individuel udfoldelse
Individuelle livsværdier er både subjektive og objektive, og de skabes i sociale relationer med andre mennesker, hvilket stiller store krav til den socialpædagogiske praksis for at sikre den enkelte beboers mulighed for individuel livsudfoldelse. Den enkelte beboers psykiske, fysiske og sociale formåen og kompetencer er tre områder, der i indbyrdes samspil udgør en sammenhæng for det enkelte menneskes oplevelse af og indflydelse på udfoldelse af eget liv og færden – tre områder, der i dynamisk samspil er i fortløbende udvikling, afvikling og indvikling i ethvert menneskes livsforløb. Granlundens omdrejningspunkt er det nære relationsarbejde, hvor udgangspunktet til alle tider er de kompetencer, den enkelte beboer er i besiddelse af uanset udviklingsniveau.

Fokus på ligeværdig og åben dialog
Mennesker med nedsat funktionsevne kan have svært ved at sætte ord på egne følelser og behov, hvilket gør at de dagligt har brug for professionel hjælp. Granlundens socialpædagogiske personale har fokus på ligeværdig og åben dialog for derigennem at skabe et tryg samspil med og mellem vores beboere. Denne tilgang har til formål at afhjælpe beboernes individuelle udfordringer og udvikle deres sociale kompetencer. Omdrejningspunktet for en ligeværdig og åben dialog er hele tiden at holde sig for øje og have en generel forståelse for, hvad udviklingsforstyrrelserne og funktionsnedsættelserne har af konsekvenser for den enkelte beboers sociale kompetencer. Det er meget sårbare mennesker, vi arbejder med, og derfor hviler det pædagogiske ansvar for den gode relation med anerkendende, ligeværdig og imødekommende kommunikation hos personalet.

Ønske om at blive beboer
Ønsker du at blive beboer eller har du spørgsmål angående Bofællesskabet Granlunden, er du velkommen til at kontakte os på telefon 5477 0416 eller via kontaktformularen, som du finder her:
email icon

granlunden logo 01 green

Botilbud Granlunden
Guldborgvej 141
DK-4862 Guldborg
+45 5477 0416

Kontakt os - tryk her: